Wat bieden wij?

De pensioenmarkt verandert snel onder druk van grote financiële en maatschappelijke druk. De rente staat laag. Dekkingsgraden staan lager dan ooit. Het huidige pensioen-DB stelsel staat (mede daarom) onder druk.  Voor fondsen is het zaak te investeren in vernieuwing om de kosten per deelnemer te verlagen. Alle zaken als basisgegevens, de berekeningen en de software moeten op orde (Quinto P). Verouderde administraties (bijvoorbeeld als gevolg van fusies en overnames) moeten gemigreerd worden. Alsof het niet genoeg is, is er daarnaast de continu veranderende wetgeving die meer flexibiliteit in de regelingen vereist en betere communicatie naar de deelnemer. De markt vraagt om meer individuele regelingen, waarin de mogelijkheid geboden wordt van een persoonlijk aanbod, al dan niet voorzien van eigen keuzes in spaar- en beleggingsmogelijkheden. Dit vergt aanpassing van o.a. de rekenkern.

Bij Leven heeft de woekerpolis affaire het vertrouwen in de markt flink aangetast. Er is veel concurrentie, ook internationaal. Om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden zullen producten moeten vernieuwd worden en administraties moeten efficiënter.  

Het is duidelijk dat er vernieuwd moet worden. Zowel bij pensioenen als bij leven. 
De kern van de vernieuwing ligt bij de rekenregels van de producten en dus in de rekenkern, waar onze expertise ligt.

QuaRatio biedt rekenkundige en datatechnische expertise.

  • Wij kijken met een overall bril naar (leveranciers van) administraties en (administratieve- en actuariële) rekenkernen.
  • Wij zien hun sterke en hun zwakke kanten.
  • Wij centraliseren deze rekenkernen om complexiteit te verminderen en innovatie te verbeteren.

Neem contact op om te sparren en ideeën uit te wisselen.
Een goed gesprek is goud waard.